Regulamin / Polityka prywatności


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.tmichalski.pl/.
 2. Strona prowadzona jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Michalskiego z siedzibą w Tychach, 43-100, przy ulicy Jordana 73, zwanej dalej Kancelarią lub Usługodawcą.
 3. W rozumieniu Regulaminu Usługobiorcą jest podmiot korzystający ze Strony.
 4. Usługodawca świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną (to jest poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron):
  • udostępnianie zawartości Strony,
  • umożliwienie przesyłania do Kancelarii wiadomości za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.
 5. Zawarcie umów o świadczenie ww. usług następuje poprzez otwarcie Strony – dla usługi wskazanej w pkt 4 a; lub wysłanie formularza kontaktowego – dla usługi wskazanej w pkt 4 b.
 6. Umowy trwają do czasu ich wykonania lub do czasu złożenia przez którąkolwiek ze stron wypowiedzenia.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od korzystania ze strony w sposób zakłócający jej funkcjonowanie.
  Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu – także poprzez wysłania odpowiedniej treści zapytania poprzez formularz kontaktory – identyfikujący go adres elektroniczny. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@tmichalski.pl lub telefonicznie.
 8. Reklamacje dotyczące działania strony i wykonywania usług mogą być składane pocztą elektroniczną, na adres: kancelaria@tmichalski.pl. Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Kancelarię.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i posiadającego system operacyjny, łącze internetowe oraz niezbędne oprogramowanie (przeglądarką internetową).
 10. Kancelaria zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Strony, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług.
 11. Kancelarii przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców/

Polityka plików „cookies”


 1. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Kancelaria przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Kancelarii.
 4. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją dla danej przeglądarki.
  • Przykładowa instrukcja dla przeglądarki „Internet Explorer”,
   blokowanie plików cookie
   Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
   Kliknąć zakładkę „Prywatność” u góry okna
   Przestawić suwak do góry lub w dół, aby wskazać zasady, które mają być zastosowane do blokowania plików cookie
   usuwanie plików cookie
   Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
   W zakładce „Ogólne”, w części „Historia przeglądania”, kliknąć przycisk „Usuń”
   W wyskakującym okienku, wybrać pole znajdujące się obok „Cookies”
   Kliknąć przycisk „Usuń”
 5. Korzystanie z serwisów internetowych Kancelarii bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Michalski, prowadzący działalność w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Michalski z siedzibą w Tychach, 43-100 przy ul. Jordana 73, numer NIP: 6461299164, zwany dalej Administratorem danych osobowych.

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, lub telefonicznie: numer telefonu: +48 32 328 52 18, oraz mailowo: adres e-mail: kancelaria@tmichalski.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności RODO, w następujących celach, w niezbędnym dla realizacji tych celów zakresie:

Dane Klientów/Kontrahentów

 • podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej, naliczenie podatków i innych opłat publicznoprawnych – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • ochrona interesów Administratora – dochodzenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • marketing własny – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym przekazywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub telefonicznie nastąpi po wyrażeniu Państwa zgody lub podaniu w tym celu numeru telefonu lub adresu email,

Dane Kandydatów na pracowników

 • prowadzenie bieżących procesów rekrutacyjnych kandydatów na pracowników – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) i f ) RODO
 • prowadzenie w przyszłości procesów rekrutacyjnych po wyrażeniu Państwa zgody – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Dane Klientów/Kontrahentów

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
  3. dane dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, w tym adres jej prowadzenia, numer NIP, REGON, PESEL,
  4. dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),
  5. zobowiązania wobec Administratora,
  6. informacje o ewentualnych postępowaniach sądowych,

oraz inne dane nam przekazane, przy czym ich zakres każdorazowo będzie adekwatny dla celów przetwarzania.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy, ewentualne rozpatrywanie roszczeń mogących wyniknąć w toku współpracy, prowadzenie działań marketingowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy i związanych z nią roszczeń, a także niemożnością prowadzenia działań marketingowych.

Dane Kandydatów na pracowników

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 3. dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),
 4. informacje o wykształceniu, posiadanych umiejętnościach, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 5. ewentualnie zdjęcie.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne i ma na celu prowadzenie bieżących oraz, po wyrażeniu zgody, także przyszłych procesów rekrutacji. Niepodanie danych wskazanych powyżej w pkt a-d może skutkować nieuwzględnieniem kandydata na pracownika w bieżących procesach rekrutacji oraz w toku przyszłych rekrutacji.

IV. Odbiorcy danych

Dane Klientów/Kontrahentów możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom uczestniczącym w realizacji umów lub świadczących usługi z nimi związane, w tym firmom doradczym, notariuszom, tłumaczom,
 • podmiotom świadczącym usługi pomocnicze na rzecz Administratora, takim jak w szczególności biura rachunkowe, informatycy,
 • kontrahentom naszych klientów, organom administracji publicznej, urzędom i innym podmiotom trzecim – o ile wynika to z celu i zakresu świadczonych dla kontrahenta usług w tym w szczególności reprezentowania go przed tymi podmiotami,
 • organom państwowym, na podstawie określonych przepisów prawa i na żądanie tych organów.

Dane kandydatów na pracowników możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzez Administratora, takim jak w szczególności biura rachunkowe, informatycy,
 • organom państwowym, na podstawie określonych przepisów prawa i na żądanie tych organów.

Obecnie nie przekazujemy danych Klientów, Kontrahentów czy Kandydatów na pracowników poza teren Unii Europejskiej – za wyjątkiem indywidualnie uzgadnianych wypadków, na podstawie odrębnych ustaleń, w szczególności o ile wynika to z celu umowy i jest niezbędne dla jej należytego wykonania.

Nie stosujemy operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających.

V. Okres przechowywania danych

Dane Klientów/Kontrahentów będą przechowywane przez następujące okresy:

 • dane pozyskane na podstawie wyrażonej zgody – do czasu wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 10 lat,
 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu tej umowy, nie dłużej niż przez okres do 10 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie umowy; jednakże, z uwagi na przepisy dotyczące przedawnienia należności podatkowych, nie krócej niż 6 lat od końca roku, w którym dokonano transakcji,

Dane Kandydatów na pracowników będą przechowywane przez następujące okresy:

  • dane pozyskane w związku z prowadzoną rekrutacją – przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji; a w wypadku udzielenia zgody na przetwarzania danych także na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż 3 lata.

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

   1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
    1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
    4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

    1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po zgłoszeniu sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 1 i 2 RODO).
   4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie przetwarzania danych. W każdym wypadku przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.