Usługi


W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię najważniejsze miejsce zajmuje pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom. Usługi prawne kierowane do przedsiębiorców obejmują między innymi:

Pomoc prawna przy zakładaniu oraz zmianach prowadzonej działalności

 • doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności, w tym uwzględniając kwestie podatkowe
 • przygotowywanie aktów założycielskich, umów spółek osobowych i kapitałowych
 • pomoc przy rejestracji działalności
 • w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz systemach REGON i NIP
 • obsługa zmian prawnych form prowadzonej działalności, procesów restrukturyzacji, fuzji i przejęć

Pomoc prawna z zakresu obsługi korporacyjnej firm

 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych
 • przygotowywanie projektów dokumentów towarzyszących posiedzeniom organów spółek kapitałowych
 • przygotowywanie projektów umów dla członków zarządów
 • opracowywanie wzorów regulaminów i uchwał
 • reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

 • opracowywanie projektów umów
 • analizy i opinie prawne przedstawionych wzorców i projektów umów
 • udział i wsparcie prawne w negocjacjach
 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem obowiązków umownych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi i sądami gospodarczymi
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

 • opracowywanie projektów umów o pracę
 • opracowywanie projektów aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • przygotowywanie projektów wszelkich wymaganych prawem informacji dla pracowników
 • opracowywanie projektów umów towarzyszących: powierzenie mienia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zakaz działalności konkurencyjnej
 • doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przez sądami pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna interdyscyplinarna

 • obsługa i kompleksowe doradztwo przy realizacji inwestycji budowlanych, w tym typu greenfield, oraz inwestycji infrastrukturalnych
 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstw (due diligence)
 • kompleksowa pomoc prawna przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych przedsięwzięć gospodarczych

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego

 • porady podatkowe
 • pomoc w opracowywaniu rozwiązań prawnych optymalizujących obciążenia fiskalne
 • reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych oraz odwoławczych przed Sądami administracyjnymi
 • pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz odwoławczych przed Sądami administracyjnymi